PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA KOJI SE ODNOSE NA PRODAJNE OBJEKTE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA I UVJETIMA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

(Narodne novine, broj: 66/09, 108/09, 08/10 i 108/14)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovaj Pravilnik propisuje minimalne tehničke uvjete koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima, uvjete koji se odnose na vanjske površine prodajnog objekta i uvjete za prodaju robe izvan prodavaonica.

(2) Prodajni objekti u kojima se obavlja trgovina robama, za koje su uvjeti propisani posebnim propisima, moraju pored uvjeta propisanih ovim Pravilnikom odgovarati i uvjetima iz tih propisa.

(3) Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo propisuje oblike prodaje kao i definiranje prodavaonica prema određenim zajedničkim temeljnim obilježjima.

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika glede uvjeta za obavljanje trgovine odnose se na pravne i fizičke osobe, koje kao registrirani trgovci obavljaju trgovinu, kao i na pojedince, pravne i fizičke osobe iz članka 5. Zakona o trgovini.

I. MINIMALNI TEHNIČKI I DRUGI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA POSLOVNE PROSTORE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA TRGOVINE NA VELIKO I MALO

Članak 3.

Prodajni objekti, oprema i sredstva, u kojima se trguje na veliko i malo, moraju odgovarati načinu trgovanja robom, fizikalno-kemijskim i drugim karakteristikama robe, uvjetima propisanima ovim Pravilnikom i drugim propisima (propisi o higijeni, požarno-preventivni, o gradnji objekata, zaštiti okoliša, zaštiti na radu).

Članak 4.

U prodajne objekte u kojima se trguje na veliko i malo, prema odredbama ovog Pravilnika ubrajaju se:

(1) prodavaonica u kojoj se obavlja djelatnost trgovine na malo

(2) skladište u kojem se obavlja djelatnost trgovine robom na veliko i na malo

(3) tržnica (tržnica na veliko i tržnica na malo)

(4) drugi oblici prodaje robe izvan prodavaonice.

1. Prodavaonica

Članak 5.

Prodavaonica, prema odredbama ovog Pravilnika je posebno uređen prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine svim vrstama robe prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, u skladu s odredbom iz članka 3. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Prodavaonica mora imati prodajni prostor i pomoćne prostorije.

(1) Prodajni prostor, prema odredbama ovog Pravilnika je prostor u kojem se neposredno trguje, dok se pod pomoćnim prostorima podrazumijeva: skladište za čuvanje robe i ambalaže te sanitarni prostori.

(2) Skladište za čuvanje robe i ambalaže može se nalaziti u prodavaonici ili u njezinoj neposrednoj blizini.

Ako se skladište nalazi u sklopu prodajnog prostora, taj dio prostora mora biti odvojen. Skladište za čuvanje hrane i hrane za životinje mora biti funkcionalno povezano s prodajnim prostorom.

Ukoliko se radi o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenim proizvodima nije nužno imati skladište za svaki prodajni objekt, već više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama može koristiti zajedničko skladište iz kojeg se opskrbljuju prodajni objekti na različitim lokacijama.

(3) Sanitarni prostori, prema odredbama ovog Pravilnika su: sanitarije s toplom i hladnom vodom, a može i određeno mjesto u kojem se čuvaju pomagala i sredstava za čišćenje prostorija, te prostor s garderobnim ormarima za odjeću zaposlenika u prodavaonici.

Sanitarije, prostor ili mjesto za čuvanje pomagala za čišćenje prostorija mogu se nalaziti pokraj prodavaonice ili u njezinoj neposrednoj blizini. Kod prodavaonica s hranom, sanitarije i prostor ili mjesto za čuvanje pomagala za čišćenje moraju biti povezani s prodavaonicom.

(4) Pod neposrednom blizinom u smislu stavka 2. i stavka 3. podstavka 2. istog članka Pravilnika podrazumijeva se da je udaljenost skladišta za čuvanje robe i ambalaže kao i sanitarija, prostora ili mjesta za čuvanje pomagala za čišćenje prostorija u slučaju kada se radi o specijaliziranim prodavaonicama neprehrambenim proizvodima od najviše 100 metara od skladišta odnosno prodavaonice.

Članak 7.

(1) Minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispuniti prodajni objekti su sljedeći:

 1. vanjština mora biti građevinski dovršena;
 2. na vanjskoj strani mora biti na vidljivom mjestu natpis u kojem se navodi tvrtka, sjedište i naziv pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje kupnje ili prodaje robe i/ili pružanje usluga u trgovini. Radno vrijeme treba istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo na ulazu;
 3. prostor ispred i ulaz mora biti siguran, nesmetan, uređen od materijala koji se lako čisti i održava te osvijetljen. Ulaz može biti iz ulice, ceste, dvorišta, veže zgrade ili javnog prilaza, i ne smije biti zajednički s ulazom u stambene prostore. Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uži od 0,70 m. Ako su odvojena vrata za ulaz i za izlaz, na vratima moraju biti istaknute uočljive oznake »ulaz« i »izlaz« i moraju omogućiti laku manipulaciju robom;
 4. prostorije (zidovi i podovi) moraju biti građevinski dovršene i izgrađene od materijala koji je nepropustan, neupijajući, periv, neotrovan i glatkih površina do visine primjerene radnjama koje se obavljaju;
 5. prostori (prodajni prostori, pomoćni prostori) moraju biti na odgovarajući način osvijetljeni (uz prirodno osvjetljenje kroz prozor i vrata i napravama za umjetno osvjetljenje), prozračivani (prirodno prozračivanje pomoću prozora i vrata i naprava za umjetno prozračivanje) i s obzirom na robu koja se skladišti, i grijani. Najmanja svijetla visina (od završne obrade poda do završne obrade stropa) iznosi 2,8 metara. Iznimno, svjetla visina prodavaonice može biti manja od 2,8 metara, ali ne manja od 2,2 metra, uz uvjet da je ta iznimka u skladu s posebnim propisima;
 6. ako je prodajni objekt na više etaža, one moraju biti međusobno povezane stepeništem, čija korisna površina ne može biti manja od 1,10 m² i teretnim dizalom ukoliko se u prodavaonici prodaju teški i veliki proizvodi, kako bi se na taj način osiguralo sigurno kretanje ljudi zaposlenih u prodavaonici, kupaca i postupanje s robom, a prodajni prostor površine 1200 m2 i više mora imati ugrađeno osobno dizalo za 4 i više osoba ili pokretne stepenice,
 7. ako se u prodajnom objektu obavlja i ugostiteljska djelatnost, osim ponude bezalkoholnih napitaka i pića iz automata, taj prostor mora biti funkcionalno odvojen;
 8. površina ne smije biti manja od 6 m2, osim prodajne površine kioska u kojem se ne priprema hrana, a ista ne smije biti manja od 3,5 m2;
 9. prodajni objekt s površinom od više od 600 m2 mora imati agregat za dobivanje električne energije, dok drugi moraju imati naprave za odgovarajuće osvjetljenje u nuždi u skladu s točkom 5. ovoga članka;
 10. prodajni objekti korisne površine 600 m2 i veće, moraju imati prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe kupaca, i to odvojeno dvije grupe prostorija, jedna grupa za muškarce (ista grupa treba sadržavati najmanje jedan nužnik s pisoarom, odvojeni pred prostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom), a jedna grupa za žene (ta grupa treba sadržavati najmanje jedan nužnik, odvojeni predprostor s umivaonikom s tekućom toplom i hladnom vodom). Tehničko rješenje, oprema i uređenje tih prostorija treba biti u skladu s posebnim propisima;
 11. oprema mora biti prilagođena vrsti i načinu prodaje robe i izrađena od materijala koji se lako čiste i održavaju;
 12. ako je prodaja robe na malo organizirana na način da se obavlja pretežno samoposluživanjem kupaca prodajni objekt mora biti opskrbljen i košaricama za nošenje robe i kolicima za prijevoz robe;
 13. raspored opreme mora osigurati sigurno kretanje kupaca i zaposlenih u prodajnom objektu i nesmetano postupanje s robom;
 14. u prodajnom objektu u kojem se prodaje odjeća, kabine za isprobavanje moraju biti osvijetljene te imati ogledalo, vješalicu i stolac;
 15. s obzirom na vrstu robe koja se prodaje potrebno je imati sprave za mjerenje, vaganje i ispitivanje robe, koje moraju biti umjerene i postavljene tako da je kupcima omogućen uvid u mjerenje;
 16. za praćenje isporuke roba i usluga mora se osigurati naplatni uređaj ili drugi oblik evidencije sukladno posebnim propisima;
 17. prodajni objekt u kojem se prodaje hrana životinjskog podrijetla mora imati vitrine za hlađenje, ormare za zamrzavanje, odnosno škrinje;
 18. ako se prodaje pečeno meso (u komadu ili narezano) i razne salate, potreban je dodatni uređaj za umjetno provjetravanje, odgovarajućeg kapaciteta odzračivanja, kojim se osigurava potpuno odvođenje zagađenog zraka iz prodavaonice;
 19. ako se prodaje nepretpakirana hrana, potreban je odgovarajući dovod tople i hladne vode i praonik za ruke. Oprema za pranje ruku osoblja koje rukuje nepretpakiranom hranom mora imati slavine koje sprječavaju širenje kontaminacije;
 20. prodajni objekti s površinom od 1.200 m² i većom, moraju imati osigurano odgovarajuće parkiralište.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, prodavaonica ukoliko se nalazi u zgradi koja je registrirana kao povijesno-kulturni objekt ili u objektu od posebne ambijentalne vrijednosti, odnosno u zajedničkoj spomeničkoj cjelini, može odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta, uz prethodno pribavljanje odobrenja sukladno propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

DEFINIRANJE TEMELJNIH OBILJEŽJA PRODAVAONICA I OSTALIH OBLIKA PRODAJE

Specijalizirana prodavaonica prehrambenih ili neprehrambenih proizvoda

Članak 8.

(1) Asortiman prodavaonice prehrambenih proizvoda čini roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u specijaliziranim prodavaonicama.

(2) Asortiman prodavaonice neprehrambenih proizvoda čini raznovrsna roba koja nije hrana, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u specijaliziranim prodavaonicama.

(3) Površina prodajnog prostora prodavaonice je najmanje 6 m².

(4) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na specijaliziranu prodavaonicu prehrambenih ili neprehrambenih proizvoda.

Nespecijalizirane prodavaonice pretežno hranom, pićem i duhanskim proizvodima

Klasična prodavaonica

Članak 9.

(1) Asortiman prodavaonice čini ograničen asortiman proizvoda uglavnom dnevne ali i povremene potrošnje, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 12 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na klasičnu prodavaonicu.

Minimarket

Članak 10.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je od najmanje 12 m² do najviše 400 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na minimarket.

Supermarket

Članak 11.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je od najmanje 400 m² do najviše 2500 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na supermarket.

Hipermarket

Članak 12.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 2500 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na hipermarket.

Diskontna prodavaonica

Članak 13.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba u izvornim pakirnim jedinicama, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 50 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na diskontnu prodavaonicu.

»Cash&Cary« prodavaonica

Članak 14.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 50 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na »Cash&Cary« prodavaonicu.

Benzinska postaja i prodavaonica na benzinskoj postaji

Članak 15.

(1) Asortiman benzinske postaje čini roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama.

(2) Asortiman prodavaonice na benzinskim postajama čini raznovrsna roba u kojoj ne prevladavaju hrana, pića i duhanski proizvodi, a svi su proizvodi u originalnom pakiranju.

(3) U asortiman prodavaonice na benzinskoj postaji ne ulazi hrana koja prema posebnim propisima zahtijeva posebne uvjete čuvanja i izlaganja na policama, koja ne smije biti izložena izvoru kontaminacije, teških metala i otrovnih plinova, a koristi se u svakodnevnoj prehrani ljudi uporabom u kućanstvu.

(4) Odredbe članka 7. stavak 1. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na benzinsku postaju i prodavaonicu na benzinskoj postaji.

(5) Odredbe ovog članka ne odnose se na prodavaonice na benzinskim postajama koje čine izdvojenu samostalnu cjelinu i ispunjavaju propisane minimalno tehničke uvjete za specijaliziranu trgovinu.

Robna kuća

Članak 16.

(1) Asortiman prodavaonice čini raznovrsna roba raspoređena po odjelima, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 600 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na robnu kuću.

Trgovački centar

Članak 17.

(1) U trgovačkom centru nalaze se različite vrste prodavaonica (specijalizirane prodavaonice, samoposluge, robne kuće i sl.), a mogu se nalaziti i drugi sadržaji kao što su npr. poslovnice banaka, poštanski uredi, ugostiteljski objekti, objekti za slobodno vrijeme te ostalo.

(2) Površina prodajnog prostora je najmanje 3000 m².

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodavaonice unutar trgovačkog centra.

Članak 18.

Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na upravitelja trgovačkog centra kada se prodaja roba i/ili usluga obavlja na štandovima i klupama unutar trgovačkog centra.

»Outlet« centar

Članak 19.

(1) U »Outlet« centru nalaze se različite vrste »Outlet« prodavaonica (odjeće, obuće, kozmetičkih proizvoda, knjiga, sportske opreme i sl.), a mogu se nalaziti i drugi sadržaji kao što su npr. poslovnice banaka, ugostiteljski objekti, objekti za slobodno vrijeme i slično.

(2) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodavaonice unutar »Outlet« centra.

»Outlet« prodavaonica i »Second hand shop«

Članak 20.

Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na »Outlet« prodavaonicu i »Second hand shop« prodavaonicu.

Skladišta u kojima se obavlja trgovina na malo

Članak 21.

Na skladišta u kojima se obavlja trgovina na malo na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 7. ovog Pravilnika.

II. POSLOVNE PROSTORIJE U KOJIMA SE OBAVLJA TRGOVINA NA VELIKO

Skladište za trgovanje robom na veliko

Članak 22.

(1) Skladište je prema odredbama ovog Pravilnika prodajni objekt (otvoren, natkriven ili zatvoren) namijenjen za smještaj i čuvanje robe te za obavljanje ostalih aktivnosti skladištenja, odnosno prodajni objekt u kojem se obavlja trgovina.

(2) Površina skladišta za trgovanje robom na veliko je najmanje 50 m2.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka za trgovanje robom na veliko, površina skladišta za trgovanje može biti i manja od 50 m2, ali ne manja od 25 m2 uz uvjet da je osigurano nesmetano kretanje i manipuliranje robom.

(4) Trgovina na veliko može se obavljati i kao trgovina na veliko bez skladištenja kada se kupnja i prodaja robe obavlja bez zadržavanja robe u skladištu trgovca na veliko.

Članak 23.

(1) Skladište za trgovanje robom na veliko namijenjeno je prodaji i skladištenju robe. Uz skladište, za trgovanje robom na veliko potrebno je imati i uredski prostor i sanitarne prostorije.

(2) Za trgovanje na veliko hranom biljnog i životinjskog podrijetla na raspolaganju moraju biti još i prostori za sortiranje i pakiranje robe te prostori za dozrijevanje i hlađenje robe.

Članak 24.

Minimalno tehnički uvjeti koje moraju ispuniti skladišta za trgovanje robom na veliko su sljedeći:

(1) pakiranje, rukovanje i skladištenje ekoloških proizvoda provodi se vremenski i prostorno odvojeno od drugih proizvoda sukladno posebnim propisima;

(2) skladište koje ima hladnjaču i komore za dozrijevanje, mora imati agregat za dobivanje električne energije;

(3) skladište mora imati rampu za dostavu; Ako su skladišni prostori ispod ili iznad rampe, u skladištu mora postojati tovarni lift;

(4) skladišta (spremnici) za trgovanje naftnim derivatima moraju ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima;

(5) unutar skladišta moraju se osigurati odgovarajuće prometnice za nesmetano kretanje vozila i osoba, te odgovarajuća transportna sredstva namijenjena za utovar i istovar robe.

(6) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na skladišta za trgovanje robom na veliko.

III. UVJETI ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

Tržnica na malo

Članak 25.

(1) Na tržnici na malo trguje se hranom i ostalim proizvodima koji nisu hrana ako su ispunjeni uvjeti određeni ovim Pravilnikom i odredbama posebnih propisa.

(2) Prostor tržnice može biti otvoren ili zatvoren. Na tržnici se trguje na štandovima i klupama.

(3) Pomoćni prostori tržnice prema odredbama ovog Pravilnika su skladišni prostor za čuvanje robe, prostor ili mjesto za čuvanje pokretne opreme prostora tržnice i sanitarije. Sanitarije za zaposlene na tržnici moraju biti odvojene od sanitarija za posjetitelje tržnice.

Članak 26.

Minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispuniti tržnice na kojima se trguje robom su sljedeći:

(1) otvoreni prostor tržnice mora biti osvijetljen te komunalno i infrastrukturno uređen;

(2) raspored prodajnih mjesta na tržnici mora odgovarati vrsti robe koja se prodaje na tržnici;

(3) na tržnici mora na vidljivom mjestu biti obješen kućni red tržnice;

(4) tržnica mora imati i poseban prostor za odlaganje otpadaka te odvojeno odlaganje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji mora biti osiguran pred vremenskim utjecajima. Troškove zbrinjavanja otpada snosi proizvođač, odnosno posjednik otpada, sukladno posebnim propisima.

(5) ostali proizvodi koji nisu namijenjeni hrani mogu se prodavati na tržnici u zatvorenom ili otvorenom prostoru tržnice, koji mora biti odvojen od prostora gdje se prodaje hrana i/ili hrana za životinje, sukladno posebnim propisima.

Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na zatvoreni prostor tržnice kao i na prodajna mjesta na kojima se prodaju ostali proizvodi koji nisu namijenjeni hrani.

Tržnica na veliko

Članak 27.

(1) Tržnica na veliko je posebno organiziran i uređen proslovni prostor gdje se trguje na veliko u izvorno pakiranim jedinicama (sanduci, palete, kontejneri i slično).

(2) Tržnica na veliko mora biti uređena tako da se nesmetano odvija prodaja velike količine robe uz osiguran nesmetan protok robe i kupaca.

(3) Na tržnici na veliko se može, uz poljoprivredne proizvode trgovati i hranom biljnog i životinjskog podrijetla, nekultiviranim gljivama i ljekovitim biljem uz osiguranu prostornu odvojenost hrane biljnog od hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje te ukoliko su ispunjeni i uvjeti iz posebnih propisa o hrani i hrani za životinje.

Članak 28.

(1) Tržnica na veliko mora imati prostor na kojem će se izlagati roba, prostor za prodavanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, čija veličina mora odgovarati vrsti, količini i strukturi robe, a mora imati i uredske prostore, sanitarne prostorije i mosnu vagu nosivosti najmanje 20 tona.

(2) Tržnica na veliko na kojoj se prerađuju, odnosno dorađuju poljoprivredni proizvodi, za obavljanje tih poslova mora imati posebne prostore. Isto tako, posebne prostore mora imati za probiranje i razvrstavanje poljoprivrednih proizvoda.

(3) Na skladišta tržnice na veliko na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 24. ovoga Pravilnika, kao i odredbe posebnih propisa o hrani i hrani za životinje.

OSTALI OBLICI PRODAJE IZVAN PRODAVAONICA

Kiosk

Članak 29.

(1) Prodaja robe na javno-prometnim površinama putem kioska može se obavljati samo na mjestima koje svojim propisom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine.

(2) Prodaja robe putem kioska na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje.

Članak 30.

(1) Asortiman kioska čini roba sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti za trgovinu na malo u specijaliziranim prodavaonicama.

(2) Kiosk u kojem se prodaje hrana koja nije u originalnom pakiranju mora biti opremljen praonikom za ruke s toplom i hladnom vodom.

(3) Kiosk mora imati osigurane prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 m.

(4) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na kiosk.

Štandovi i klupe izvan tržnica

Članak 31.

(1) Prodaja robe na javno-prometnim površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo može se obavljati samo na mjestima koje svojim propisom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine.

(2) Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje.

(3) Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave mora prije izdavanja odobrenja osigurati prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 metara.

Članak 32.

(1) Prodaja hrane na štandovima i klupama može se obavljati samo ako su osigurani uvjeti propisani posebnim propisima koji se odnose na hranu.

(2) Hrana ne smije biti smještena izravno na pod ili neposredno uz robu čija svojstva mogu štetno djelovati na hranu.

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo.

Prodajni automati

Članak 33.

(1) Prodaja putem prodajnih automata izvan prodavaonica može se obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine, odnosno vlasnik ili korisnik prostora na kojem se smješta automat.

(2) Prodaja robe putem prodajnih automata na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje.

Članak 34.

 (1) Putem prodajnih automata može se prodavati pretpakirana hrana i hrana za životinje i ostali proizvodi kao i nepretpakirana hrana i hrana za životinje (npr. kada obiteljska poljoprivredna gospodarstva svoje proizvode prodaju putem mljekomata, uljemata, jajomata i sl, a isti proizvod nije u originalnom pakiranju), ukoliko je udovoljeno svim uvjetima stavljanja hrane i hrane za životinje na tržište sukladno posebnim propisima.

(2) Prodaja putem prodajnih automata obavlja se sukladno tehničkim uvjetima i opremljenosti automata ovisno o vrsti proizvoda.

(3) Trgovac koji prodaje robu putem prodajnih automata dužan je pratiti i osigurati ispravno funkcioniranje automata.

(4) Na prodaju putem prodajnih automata na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 7. ovog Pravilnika.

Pokretna prodaja

Članak 35.

(1) U pokretne prodajne objekte za prodaju robe izvan prodavaonica ubrajaju se: pokretno vozilo za prodaju, kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta, te plovni objekt.

(2) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodaju robe kolicima koja se prevoze od mjesta do mjesta kao i na plovni objekt.

Pokretno vozilo za prodaju

Članak 36.

(1) Pokretno vozilo za prodaju u smislu odredbi ovoga Pravilnika je prilagođeno vozilo koje omogućuje trgovanje robom na malo iz vozila, ako su ispunjeni uvjeti određeni ovim Pravilnikom i sukladno odredbama posebnih propisa.

 (2) Pomoću pokretnog vozila za prodaju može se prodavati hrana i hrana za životinje i ostali proizvodi koji nisu namijenjeni prehrani ako su ispunjeni uvjeti iz članka 7. ovoga Pravilnika (o sigurnosti vozila, higijeni hrane i hrane za životinje, zaštiti okoliša, uređenju naselja, života i zdravlja ljudi i životinja te zaštite na radu sukladno posebnim propisima).

Prigodna prodaja (sajmovi, izložbe i sl.)

Članak 37.

(1) Prigodna prodaja može se obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine, odnosno vlasnik ili korisnik prostora.

(2) Prigodna prodaja na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine može se obavljati samo na mjestima za koja je nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave dalo odobrenje.

(3) Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave mora prije izdavanja odobrenja osigurati prostorije za zdravstveno-sanitarne potrebe na udaljenosti od najviše 100 metara.

Članak 38.

(1) U prodaju robe na pokretnim štandovima ubraja se i prodaja robe na malo tijekom prigodne prodaje.

(2) Tijekom prigodne prodaje prodaja se može obavljati još i pomoću prodajnih automata, u skladu s odredbama članka 33. i 34. ovog Pravilnika.

(3) Odredbe članka 7. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na prodaju robe na pokretnim štandovima.

Zajedničke odredbe

Članak 39.

(1) Za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica, u kioscima, putem automata, interneta, prodaja na daljinu putem sredstava za daljinsku komunikaciju, gdje se proizvodi kupcu dostavljaju putem pošte, te TV prodaju trgovac mora osigurati odgovarajuće skladištenje robe koju prodaje odnosno nudi izvan prodavaonice i robom rukovati na način kojim se osigurava očuvanje njezine kakvoće.

(2) Na tržnici, kao i na štandovima i klupama izvan tržnice ne mogu se prodavati elektrotehnički i elektronski aparati, radio i TV-prijemnici, njihovi dijelovi i pribor, te pripremljeni nesnimljeni i snimljeni nosači za snimanje zvuka, slike ili sličnih zapisa (audio i video kazete, CD-i, DVD-i i sl.).

(3) Osim proizvoda iz stavka 2. ovog članka na klupama se ne može prodavati roba koju je prema odredbama posebnih propisa zabranjeno prodavati izvan prodavaonica.

PRODAJA NA DALJINU

članak 39a.

(1) Prodajom na daljinu u smislu odredbi ovoga Pravilnika, kao posebnog oblika trgovine izvan prodavaonice, podrazumijeva se prodaja putem sredstva komunikacije na daljinu za obavljanje djelatnosti trgovine, prodaje robe i usluga što podrazumijeva nuđenje usluga kao i ostali oblici individualizirane prodaje robe i usluga kupcu (prodaja putem kataloga, TV prodaja, prodaja putem pošte, prodaja putem interneta i sl.).

(2) Usluge prodaje putem interneta iz stavka 1. ovoga članka su usluge koje se uz naknadu pružaju elektroničkim putem na osobni zahtjev korisnika. Ponuda i prihvat te druga očitovanja volje poduzeta elektroničkim putem, primljena su kada im korisnik, odnosno kupac, može pristupiti.

(3) Za pokretanje obavljanja djelatnosti prodaje putem interneta iz stavka 1. ovoga članka, potrebno je registrirati trgovačko društvo ili obrt koje se u registru djelatnosti upisuje pod nazivom – usluge informacijskog društva. Navedeno se ne odnosi na osobe iz članka 5. Zakona o trgovini, odnosno nositelja i/ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) koji djelatnost trgovine obavlja temeljem upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

(4) Sukladno odredbi članka 6. Zakona o elektroničkoj trgovini, davatelj usluga informacijskog društva, odnosno trgovac, mora u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan korisnicima/kupcima kao i nadležnim tijelima državne uprave Republike Hrvatske pružiti sljedeće informacije:

- ime i prezime ili tvrtku davatelja usluga,

 • sjedište obrta ili sjedište pravne osobe davatelja usluga kao i ostale

podatke o davatelju usluga na temelju kojih korisnik može brzo i nesmetano stupiti u vezu s davateljem usluga uključujući elektroničku adresu putem koje je moguće uspostaviti izravan kontakt,

 • broj sudskog ili drugog javnog registra u koji je davatelj usluga upisan te podatke o registru,
 • pojedinosti o nadležnom tijelu, ako djelatnost davatelja usluga podliježe službenom nadzoru i
 • porezni broj, ako je davatelj usluge obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

(5) U pogledu posebno reguliranih profesija, davatelj usluga informacijskog društva, odnosno trgovac, u smislu odredbe članka 6. Zakona o elektroničkoj trgovini, dužan je osigurati informacije o:

 • nazivu profesionalne ili slične institucije kod koje je davatelj usluga registriran kao i
 • o profesionalnom nazivu i zemlji koja ga je odobrila te uputu o profesionalnim pravilima u zemlji u kojoj se obavlja djelatnost i mjestu njihove dostupnosti.

(6) Prodaja robe na daljinu obavlja se kao prodaja robe na daljinu na veliko i prodaja robe na daljinu na malo.

(7) Prodaja robe na daljinu na veliko je kupnja robe radi daljnje prodaje profesionalnim korisnicima, odnosno drugim pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju neku registriranu ili zakonom određenu djelatnost.

(8) Odredbe članaka 22. do članka 24. koje se odnose na poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina na veliko, na odgovarajući način se primjenjuju na prodaju robe na daljinu na veliko.

(9) Prodaja robe na daljinu na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje potrošačima za osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu,kao i profesionalnim korisnicima ako za tu prodaju nije potrebno ispunjavanje dodatnih minimalnih tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima.

(10) Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da gospodarski subjekt trguje robom na malo, dužan je osigurati za tu robu skladište iz kojih razloga mora podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba te udovoljiti te udovoljiti svim propisanim uvjetima iz članka 12. i članka 13. Zakona o trgovini.

(11) Ukoliko gospodarski subjekt namjerava obavljati djelatnosti trgovine na daljinu na način da nudi samo usluge, a ne i robu, tada nije dužan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu iz stavka 6. ovoga članka Pravilnika.

(12) Ukoliko se radi o obavljanju djelatnosti trgovine na daljinu na način da se naručeni proizvod bez skladištenja izravno od dobavljača dostavlja kupcu, gospodarski subjekt nije dužan podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta nadležnom tijelu iz stavka 10. ovoga članka Pravilnika.

(13) Ukoliko se radi o prodaji hrane ili hrane za životinje, trgovac je dužan prema odredbi članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika, pridržavati se posebnih propisa o hrani i hrani za životinje.

(14) Odredba članka 39. stavka 1. ovoga Pravilnika te odredba stavka 9. ovoga članka, a vezno uz obvezu trgovca da osigura prostor, odnosno odgovarajuće skladište robe koju prodaje, odnosno nudi izvan prodavaonice, ne odnosi se na trgovce koji imaju rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti trgovine sukladno odredbama članka 12. i članka 13. Zakona o trgovini (klasična trgovina).

IV. POSTUPAK UTVRĐIVANJA UVJETA KOD DONOŠENJA RJEŠENJA

Članak 40.

Trgovačka društva i obrti registrirani za obavljanje trgovačke djelatnosti kao i osobe iz članka 5. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4. i 6. Zakona o trgovini trebaju prije početka rada od mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za gospodarstvo ishoditi rješenje da prostor i oprema ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 41.

Stranke iz članka 40. ovoga Pravilnika uz zahtjev prilažu sljedeće dokumente: upravnu pristojbu, rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe-obrtnike) ili dokaz o upisu u Upisnik u smislu odredbe članka 5. Zakona o trgovini te sukladno posebnim propisima, dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (vlasnički list, ugovor o zakupu) kao i dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem posebnih propisa (o gradnji građevina, higijeni hrane, zaštiti okoliša, uređenju naselja, zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, života i zdravlja ljudi te zaštite na radu).

Članak 42.

(1) Mjesno nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za gospodarstvo u postupku donošenja rješenja da prodajni objekt, oprema i sredstva ispunjavaju minimalne uvjete, temeljem Pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo i Nacionalne klasifikacije djelatnosti u dispozitiv će navesti sljedeće podatke: adresa prodajnog objekta, oblik prodajnog objekta, površinu prodajnog objekta, vrstu djelatnosti sukladno NKD-u.