PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO

(Narodne novine, broj: 39/09 i 46/15)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo propisuje oblike prodaje kao i definiranje prodavaonica prema određenim zajedničkim temeljnim obilježjima.

Članak 2.

Brisan

Članak 3.

Prodaja proizvoda u prodavaonicama i izvan njih obavlja se sukladno Zakonu o trgovini kao i sukladno posebnim propisima o minimalnim tehničkim uvjetima za prodaju proizvoda, zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru namirnica, sanitarnim i veterinarskim uvjetima.

II. DEFINIRANJE TEMELJNIH OBILJEŽJA PRODAVAONICA I OSTALIH OBLIKA PRODAJE PRODAVAONICE

Prodavaonice pretežno hranom

Specijalizirana prodavaonica hrane

Članak 4.

Specijalizirana prodavaonica hrane je prodavaonica koja nudi specijalizirani asortiman hrane.

Ovaj tip prodavaonice ima višu razinu usluge, a metoda prodaje je najčešće klasična prodaja direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Članak 5.

Brisan

Nespecijalizirane prodavaonice pretežno hranom, pićeima i duhanskim proizvodima

Klasična prodavaonica

Članak 6.

Klasična prodavaonica je prodavaonica koja nudi ograničeni asortiman proizvoda s velikim koeficijentom obrtaja, uglavnom dnevne, ali i povremene potrošnje.

Prodaja se obavlja na klasičan način direktnim posredovanjem prodavača.

Mini market

Članak 7.

Mini market je prodavaonica čiji pretežni asortiman čini hrana namijenjena pretežno svakodnevnoj uporabi, ali se nude i neprehrambeni proizvodi, a smještena je u naseljima.

Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Supermarket

Članak 8.

Supermarket je prodavaonica čiji pretežni asortiman čini hrana, ali se nude i neprehrambeni proizvodi.

Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Hipermarket

Članak 9.

Hipermarket je prodavaonica koja nudi asortiman različitih robnih grupa hrane i neprehrambenih proizvoda i razne vrste usluga.

Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Diskontna prodavaonica

Članak 10.

Diskontna prodavaonica je prodavaonica koja nudi ograničen asortiman proizvoda koji su hrana i neprehrambeni proizvodi po povoljnim cijenama, u kojem najznačajniji dio čine vlastite robne marke, a cijene su niže od cijena iste vrste proizvoda u ostalim prodavaonicama u toku cijele godine zbog nižih troškova poslovanja.

Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

»Cash&Cary« prodavaonica

Članak 11.

»Cash&Cary« je oblik prodavaonice (prodajno skladište) u kojoj se roba prodaje na bazi samoposluživanja za daljnju prodaju, preradu i krajnju potrošnju.

Benzinska postaja i prodavaonica na benzinskoj postaji

Članak 12.

Benzinska postaja je prodajno mjesto čija je osnovna djelatnost prodaja naftnih derivata, te na posebno odvojenim mjestima prodaja plina u plinskim bocama i dijelova za automobile.

Prodavaonica na benzinskoj postaji je posebno uređen prodajni objekt manje prodajne površine, a nalazi se u prostoru benzinske postaje u kojem se nudi različiti asortiman proizvoda u originalnom pakiranju.

Prodavaonice pretežno neprehrambenih proizvoda

Specijalizirana prodavaonica neprehrambenih proizvoda

Članak 13.

Specijalizirana prodavaonica neprehrambenih proizvoda je posebno uređen prodajni objekt koji nudi višu razinu usluga i specijalizirani asortiman neprehrambenih proizvoda.

Metoda prodaje je samoposluživanje, samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu i klasična prodaja direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Članak 14.

Brisan

Nespecijalizirana prodavaonica pretežno neprehrambenim proizvodima

Članak 15.

Nespecijalizirana prodavaonica pretežno neprehrambenih proizvoda je posebno uređen prodajni objekt koji nudi asortiman različitih robnih grupa neprehrambenih proizvoda.

Robna kuća

Članak 16.

Robna kuća je prodajni objekt koji pruža višu razinu usluge kroz organiziranu prodaju po odjelima, a obično se dijele na više pododjela na kojima se nudi asortiman hrane i neprehrambenih proizvoda različitih robnih grupa.

Metoda prodaje je samoposluživanje ili samoposluživanje s direktnim posredovanjem prodavača prema kupcu.

Trgovački centar

Članak 17.

Trgovački centar je prodajni objekt planski građen na većem prostoru, namijenjen trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima s jedinstvenom upravom i organiziranim parkiralištem za osobne automobile kupaca.

Maloprodajni centar

Članak 17.a

Maloprodajni centar je prodajno mjesto planski građeno na većem prostoru, namijenjen trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima bez jedinstvene uprave i s organiziranim parkiralištem za osobne automobile kupaca.

»Outlet centar«

Članak 18.

»Outlet« centar je prodajno mjesto koje se sastoji od različitih vrsta outlet prodavaonica te ponude usluga, a smješten je uglavnom izvan grada uz autoceste ili na području s dobrom prometnom infrastrukturom u blizini većih gradova.

»Outlet« prodavaonica

Članak 19.

»Outlet« prodavaonica je prodajni objekt u kojem se nude proizvodi poznatih robnih marki, po tvorničkim cijenama koje su niže od onih u uobičajenim trgovinama, a riječ je najčešće o izvan sezonskim modelima ili pak viškovima na skladištu ili neprodanoj robi iz maloprodaje.

»Second hand shop«

Članak 20.

»Second hand shop« je prodavaonica koja nudi kvalitetne rabljene stvari po povoljnim cijenama.

Ljekarna

Članak 21.

Brisan

Ostali oblici prodaje

Kiosk

Članak 22.

Kiosk je prodajno mjesto u kojem se prodaje ograničen asortiman proizvoda kroz odgovarajući otvor na kiosku bez ulaska kupca u prodajni prostor.

Prodaja putem automata

Članak 23.

Prodaja robe putem automata, aparata ili drugih sličnih naprava je oblik maloprodaje različitih proizvoda i usluga koja se obavlja putem automata, aparata ili drugih sličnih naprava na način da kupac ubaci u za to predviđeni otvor novac, žeton, posebnu karticu ili tome slično.

Prodaja na malo, kao poseban oblik prodaje izvan prodavaonica, smatra se i prodaja putem maloprodajnog sustava (dispenzera) gdje se trgovina na malo obavlja putem prodavača.

Asortiman robe koja se nudi na ovakav način obuhvaća pretpakiranu i nepretpakiranu hranu, pretpakiranu i nepretpakiranu hranu za životinje i neprehrambene proizvode prikladne ovakvom načinu prodaje.«.

Štandovi i klupe izvan tržnica

Članak 24.

Štandovi i klupe su prodajna mjesta uglavnom smještena na javno-prometnim površinama i na površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, tržnicama i izvan njih, kao i unutar trgovačkih centara i ustanova te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja prodaju vlastite proizvode.

Pokretna prodaja

Članak 25.

Pokretna prodaja je prodaja bez stalnog prodajnog mjesta, koja se može realizirati putem posebno uređenog i opremljenog vozila za prodaju robe, putem kolica koja se prevoze od mjesta do mjesta te putem plovnog objekta koji je opremljen za prodaju na malo različitog asortimana prehrambenih i neprehrambenih proizvoda.

Direktna prodaja

Članak 26.

Brisan

Prodaja na daljinu

Članak 27.

Prodaja na daljinu je oblik prodaje gdje se proizvodi i usluge nude potencijalnim kupcima putem sredstava za daljinsku komunikaciju, a proizvodi se kupcu dostavljaju putem pošte ili na drugi odgovarajući način.

Oblici prodaje na daljinu su prodaja putem adresiranog i neadresiranog tiskanog materijala, univerzalnih pisama i dopisnica, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, kataloga, putem telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega, radija, videofona, videoteksta, telefaksa, TV prodaja, putem interneta i slično.

Prodaja putem kataloga

Članak 28.

Prodaja putem kataloga uključuje prodaju trgovačke robe koristeći katalog kao sredstvo za ponudu robe i stjecanje kupaca.

Asortiman mogu sačinjavati prehrambeni i neprehrambeni proizvodi.

TV prodaja

Članak 29.

Televizijska prodaja je prodaja pri kojoj se putem televizije, nude određeni prehrambeni i neprehrambeni proizvodi. Prilikom sklapanja ugovora između kupaca i prodavača nema fizičkog kontakta, već se prodaja obavlja pozivom kupca na određeni telefonski broj prikazan na TV ekranu.

Prodaja putem Interneta

Članak 30.

Internet trgovina je oblik elektroničkog poslovanja koji se ostvaruje na način da se različiti asortiman proizvoda i usluga nudi i naručuje putem Interneta.

Prodaja putem telefona

Članak 31.

Prodaja putem telefona je prodaja ponuđene robe bez izravnog kontakta između prodavača i kupca.

Ostali oblici prodaje izvan prodavaonica

Članak 32.

Ostali oblici prodaje izvan prodavaonica jesu rashladne škrinje i vitrine, izložbeno-prodajni prostor, kolporteri, prodajna mjesta u institucijama (npr. poštanskim uredima) i sl.

Tržnica

Članak 33.

Tržnica je prodajni objekt otvoreni ili zatvoreni, posebno uređeni, opremljeni i organizirani poslovno-prodajni prostor i/ili zgrade, s pratećom infrastrukturom u kojem se prema unaprijed određenim pravilima i uz naplatu prodajnih prostora obavlja izravna prodaja poljoprivrednih i drugih proizvoda, te djelatnost trgovine na veliko ili na malo.

Vođenje evidencije za statističko praćenje i bazu podataka

Članak 33.a

Uredi državne uprave u županijama odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, nadležni za gospodarstvo, dužni su voditi evidenciju za potrebe statističkog praćenja i izradu baze podataka trgovine na veliko, trgovine na malo u prodavaonicama kao i posebnih oblika trgovine izvan prodavaonica sukladno članku 10. stavku 1. Zakona o trgovini.

Uredi državne uprave u županijama prikupljaju podatke od mjesno nadležnih ureda u svojoj županiji, kao i nadležno upravno tijelo Grada Zagreba, objedinjuju podatke vezane uz sve oblike trgovine iz stavka 1. ovoga članka, te ih dostavljaju Ministarstvu gospodarstva.

Slanje objedinjenih podataka iz stavka 2. ovoga članka obavlja se kvartalno (tromjesečno) i dostavlja se elektroničkim putem. Podatci moraju biti dostavljeni najkasnije desetoga dana u mjesecu koji slijedi nakon proteka kvartala.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.